Студенттин θз алдынча билим алуусу

Силлабустар

Азыркы кыргыз тилин θз алдынча θздθштγрγγгθ багыттаган суроолор

Азыркы кыргыз тилин θз алдынча окуп γйрθнγγ γчγн сунушталган адабияттар

Курстук, дипломдук жана текшерγγ иштердин темалары

Конспект, доклад, реферат, курстук жана дипломдук иштерди жазууга методикалык кθрсθтмθлθр

Изложение,дилбаяндарды жазууга методикалык кθрсθтмθлθр

Экзамендик билеттердин суроолору

Баа коюунун нормативдери

Студенттер γчγн сунуш кылынган фразеологиялык минимум


Рисунок
Используются технологии uCoz