Атайын курстар

Рисунок

1.Орто мектептерде фразеологияны окутуу

2.Кыргыз тилиндеги зоонимдер катышкан фразеологизмдер